رفع مسئولیت - Disclaimer

"شبکه پارسیان" در هنگام ارائه خدمات خود، تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئولیتی نمي‌پذیرد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترک در استفاده از محصولات و /يا خدمات "شبکه پارسیان"  و/يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، اگر چه "شبکه پارسیان" احتمال چنين خسارتي را اعلام كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت "شبکه پارسیان" محدود به قانون مي‌گردد.

مشترک موافقت مي‌نمایید كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط "شبکه پارسیان" در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي مشترک به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.